พิธีบูชาขอบพระคุณ

เริ่มพิธี

 • 1. เมื่อสัตบุรุษประชุมพร้อมกันแล้ว พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกับผู้ช่วยเดินไปยังพระแท่นบูชา ระหว่างนั้นขับร้อง “เพลงเริ่มพิธี”
 • 2. ครั้นถึงพระแท่นบูชา พระสงฆ์กับผู้ช่วยแสดงความเคารพตามแบบที่กำหนด (ไหว้หรือโค้งคำนับ) แล้วพระสงฆ์กราบพระแท่นบูชา (และจะถวายกำยานที่พระแท่นบูชาก็ได้สุดแต่กรณี) ต่อจากนั้นพระสงฆ์กับผู้ช่วยไปยังที่นั่ง เมื่อขับร้อง “เพลงเริ่มพิธี” จบแล้ว พระสงฆ์นำสัตบุรุษทำเครื่องหมายกางเขน ทุกคนยืนตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบบทภาวนาของประธาน
 • เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
  อาเมน
 • ครั้นแล้ว พระสงฆ์หันหน้าไปทางสัตบุรุษ กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ ปราศรัยต้อนรับสัตบุรุษว่า
 • ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต สถิตกับท่านทั้งหลาย
  และสถิตกับท่านด้วย
  ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และ จากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลาย
  และสถิตกับท่านด้วย
  พระเจ้าสถิตกับท่าน
  และสถิตกับท่านด้วย
 • 3. พระสงฆ์หรือสังฆานุกรหรือผู้ช่วย อธิบายความหมายการฉลองวันนั้นอย่างสั้นๆ ก็ได้
  อันดับต่อไปเป็นการสารภาพความผิด พระสงฆ์เชิญชวนสัตบุรุษให้เป็นทุกข์ถึงบาปว่า
 • พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป
  เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
  เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วทุกคนสารภาพบาปพร้อมกันว่า
  ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
  ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย
  ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย
  ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงครั้งเดียว)
  ดังนั้น ขอพระนางมารีย์ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
  ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย
  ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  ต่อจากนั้นพระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป”
  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
  และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
  อาเมน
 • 4. อันดับต่อไปเป็น “บทร่ำวิงวอน” ซึ่งไม่ต้องใช้ ถ้ากล่าว “บทสารภาพบาป” ในแบบที่ 3 แล้ว
 • ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
  เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์กล่าวว่า
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
  เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำกระทำผิดต่อพระองค์
  โปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
  โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเทอญ
  ต่อจากนั้น พระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป”
  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
  และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
  อาเมน
 • 4. อันดับต่อไปเป็น “บทร่ำวิงวอน” ซึ่งไม่ต้องใช้ ถ้ากล่าว “บทสารภาพบาป” ในแบบที่ 3 แล้ว
 • ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
 • เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ หรือผู้ช่วยพิธี กล่าวบทต่อไปนี้หรือแบบอื่นที่ลงท้ายด้วย “บทร่ำวิงวอน”
 • พระองค์ทรงรับใช้พระบิดา มาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิด
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
  เพื่ออธิษฐานแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • ต่อจากนั้นพระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป”
 • ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
  และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
  อาเมน

 • แบบที่ 3.1 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
 • พระองค์ทรงเป็นหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดา
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นความจริง ที่ส่องสว่างมวลมนุษย์
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นชีวิต ที่ฟื้นฟูมนุษยชาติขึ้นใหม่
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.2 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
 • พระองค์ประทานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิด
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ประทานสวรรค์แก่นักโทษที่กลับใจบนไม้กางเขน
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตา
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.3 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
 • พระองค์เสด็จมาในโลก มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษ
  แต่เพื่อประทานอภัยบาปแก่มวลมนุษย์
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ประทานอภัยบาปมากมายแก่ผู้ที่รักพระองค์มาก
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.4 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
 • พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงแสวงหาผู้ที่หลงผิด
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาประทานชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ทุกคน
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ที่กระจัดกระจาย
  ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.5 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
 • พระองค์ทรงพระเมตตาและทรงเป็นความจริงอย่างครบบริบูรณ์
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงเป็นคนยากจน
  เพื่อทำให้จิตใจมนุษย์ร่ำรวยขึ้น
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาเพื่อรวบรวมมนุษย์ทุกคน
  ให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.6 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
 • พระองค์เสด็จมาในโลก เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่มนุษย์ทุกคน
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.7 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
 • พระองค์เสด็จมาปกป้องสิทธิของคนยากจน
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของผู้อ่อนแอ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นความหวังของคนบาป
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.8 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
 • พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ เพื่อประทานสันติสุข
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาช่วยผู้ที่หลงทางให้กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างสังคมใหม่
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.9 (ใช้ในเทศกาลพระคริสตสมภพ)
 • พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า
  ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
  เพื่อเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์
  ทรงรู้จักและเข้าใจความอ่อนแอของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์เป็นพระบุตรของพระบิดา
  เพื่อทำให้มนุษยชาติเป็นครอบครัวเดียวกัน
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.10 (ใช้ในเทศกาลพระคริสตสมภพ)
 • พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งสันติ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องความมืด
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของมนุษย์ใหม่
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.11 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
 • พระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอภัยแก่กัน
  ก่อนจะมาถวายบูชา ณ พระแท่นนี้
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
  ทรงวอนขอพระบิดาให้ประทานอภัยแก่คนบาป
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงมอบหมายพระศาสนจักร
  ให้เป็นเครื่องหมายแห่งการคืนดี และการให้อภัย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.12 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
 • พระองค์ทรงให้มนุษย์บังเกิดใหม่ตามภาพลักษณ์
  ของพระองค์ด้วยน้ำและเดชะพระจิตเจ้า
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้ามาสร้างจิตใจใหม่ในตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ประทานพระกายและพระโลหิต
  ให้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.13 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
 • พระองค์ทรงบันดาลให้ผู้ฟังพระวาจา
  พ้นจากความตายมารับชีวิต
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน
  เพื่อช่วยมนุษย์ให้มาสนิทสัมพันธ์กับพระองค์
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
  เพื่อทรงกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.14 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
 • พระองค์ทรงนำสันติมาสู่โลก
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นลูกแกะปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.15 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
 • พระองค์ทรงเป็นสมณะนิรันดรแห่งพันธสัญญาใหม่
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทุกคน
  ให้เป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิตของพระเจ้า
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  เป็นชาวสวรรค์ร่วมกับบรรดานักบุญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • แบบที่ 3.16 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
 • พระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
  เพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงค้ำจุนทุกอย่างด้วยพระวาจาอันทรงพลานุภาพ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
  ทรงเป็นเจ้าแห่งกาลเวลา
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
  ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
 • 6. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
 • ให้เราภาวนา
 • ทุกคนพร้อมกับพระสงฆ์ภาวนาเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์พนมมือกล่าว “บทภาวนา ของประธาน”
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • อาเมน

  ภาควจนพิธีกรรม

 • 7. ผู้อ่านเดินไปที่บรรณฐาน อ่าน “บทอ่าน” ที่หนึ่ง ทุกคนนั่งฟัง
 • บทอ่านที่หนึ่ง
 • เมื่ออ่านจบแล้ว ผู้อ่านเสริมว่า
 • พระวาจาของพระเจ้า
  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
 • 8. ขับร้อง หรืออ่าน “เพลงสดุดี” ฝ่ายสัตบุรุษรับ “บทสร้อย”
 • บทสร้อย
  ลำนำ
 • 9. หากมี “บทอ่าน” สามบท ผู้อ่านก็อ่านบทที่สอง ที่บรรณฐานเดิมเช่นกัน
 • บทอ่านที่สอง
 • เมื่ออ่านจบแล้ว ผู้อ่านเสริมว่า
 • พระวาจาของพระเจ้า
  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
 • 10. ต่อไปขับร้องบท “อัลเลลูยา” หรือเพลงอื่น
 • อัลเลลูยา
 • ระหว่างนั้นหากใช้กำยาน พระสงฆ์ตักกำยานใส่เต้ากำยาน
 • แล้วสังฆานุกรผู้มีหน้าที่ประกาศพระวรสารโค้งคำนับ ขอพรจากพระสงฆ์ กล่าวเบาๆ ว่า
 • ขอคุณพ่ออวยพรข้าพเจ้า
 • พระสงฆ์ตอบเบาๆ ว่า
 • ขอให้พระเจ้าอยู่กับใจและปากของท่าน
  เพื่อประกาศพระวรสารอย่างเหมาะสม
  เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
 • สังฆานุกรตอบเบาๆ ว่า
 • อาเมน
 • หากไม่มีสังฆานุกร พระสงฆ์หันไปยังพระแท่นบูชา โค้งคำนับ กล่าวเบาๆ ว่า
 • ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดชำระใจและปากข้าพเจ้า
  เพื่อประกาศพระวรสารอย่างเหมาะสม
 • 12. ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์เดินไปที่บรรณฐาน ผู้ช่วยอื่นๆ (ถือกำยานและเทียน สุดแต่กรณี) เดินไปพร้อมกัน ผู้ประกาศพระวรสารกล่าวว่า
 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
  และสถิตกับท่านด้วย
 • สังฆานุกร หรือพระสงฆ์กล่าวต่อไปว่า
 • บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญ….
 • ระหว่างนั้น สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ ทำเครื่องหมายกางเขนบนหนังสือ บนหน้าผาก ปาก และหน้าอก
 • ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า
 • หากใช้กำยาน สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ ถวายกำยานให้แก่หนังสือ แล้วอ่านพระวรสาร
 • บทอ่านจากพระวรสาร
 • 13. เมื่ออ่านจบแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ กล่าวว่า
 • พระวาจาของพระเจ้า
  ขอพระคริสตเจ้า ทรงพระเจริญเทอญ
 • ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ กราบหนังสือ พลางกล่าวเบาๆ ว่า
 • ขอพระวรสารที่อ่านแล้ว บันดาลให้เราแคล้วจากมลทิน
 • 14. จากนั้น พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ซึ่งต้องมีทุกวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ ส่วนวันอื่นๆ ก็ควรมี
 • 16. ต่อจากนั้นกล่าว “บทภาวนาของมวลชน”
 • ภาคบูชาขอบพระคุณ

  ก. เตรียมเครื่องบูชา

 • 17. หลังจากนั้นเริ่ม “เพลงเตรียมเครื่องบูชา” ระหว่างนั้น ผู้ช่วยพิธีนำผ้ารองแผ่นศีล (Corporale) ผ้าเช็ดถ้วยเหล้าองุ่น (Purificatorium) และหนังสือพิธีมาวางบนพระแท่นบูชา
 • เพื่อแสดงว่า สัตบุรุษมีส่วนร่วมในการถวายบูชา ควรให้เขานำแผ่นศีล (Hostia) และเหล้าองุ่น ซึ่งจะใช้ในพิธี หรือนำทานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพระศาสนจักรและคนจนมาถวายก็ได้

 • พระสงฆ์ยืนอยู่ที่พระแท่นบูชา รับแผ่นศีลในจานรองแผ่นศีล ยกขึ้นเหนือพระแท่นบูชาเล็กน้อย กล่าวว่า
 • ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลก ขอถวายพระพร
  พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานปัง
  ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้
  อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์
  และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิต
 • พระสงฆ์วางแผ่นศีลในจานรองลงบนผ้ารองศีล
  สัตบุรุษตอบว่า
 • ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร
 • 20. สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ รินน้ำเล็กน้อยปนเหล้าองุ่นในถ้วย กล่าวเบาๆ ว่า
 • ดั่งน้ำและเหล้าองุ่นที่ผสมเข้าด้วยกัน
  อันเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้
  ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ได้ร่วมในพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า
  ผู้ทรงถ่อมองค์มารับสภาพมนุษย์
 • 21. ครั้นแล้ว พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นเหนือพระแท่นบูชาเล็กน้อย กล่าวเบาๆ ว่า
 • ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลก ขอถวายพระพร
  พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานเหล้าองุ่น
  ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้
  อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์
  และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่ม ชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
 • ต่อจากนั้น พระสงฆ์วางถ้วยเหล้าองุ่นลงบนผ้ารองศีล
  สัตบุรุษตอบว่า
 • ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร
 • 22. ครั้นแล้ว พระสงฆ์โค้งคำนับ กล่าวเบาๆ ว่า
 • ข้าแต่พระเจ้า
  โปรดทรงพระกรุณายอมรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ผู้ตรมตรอมถ่อมตน และโปรดให้การถวายบูชา
  ของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ เป็นที่พอพระทัยเทอญ
 • 23. พระสงฆ์ถวายกำยานให้เครื่องบูชาและพระแท่นบูชา สุดแต่กรณี
  ครั้นแล้วสังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีถวายกำยานให้พระสงฆ์และสัตบุรุษ
 • อันดับต่อไป พระสงฆ์ยืนที่ปลายพระแท่นบูชา ล้างมือ กล่าวเบาๆ ว่า
 • โปรดชำระล้างความผิดและบาปของข้าพเจ้า ให้หมดสิ้นไปเถิดพระเจ้าข้า
 • 25. ทุกคนยืน

  พระสงฆ์ยืนกลางพระแท่นบูชา หันไปทางสัตบุรุษ กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
 • พี่น้อง จงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์
  ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเรา และพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
 • 26.ครั้นแล้ว พระสงฆ์พนมมือกล่าว “บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา”
 • จบแล้ว สัตบุรุษตอบว่า
 • อาเมน

  ข. บทนำขอบพระคุณ

  บทขอบพระคุณ

  บทขอบพระคุณที่ 1
  (CANON ROMANUS)

 • 83. พนมมือ
 • CP ข้าแต่พระบิดาผู้มีพระทัยดีอย่างยิ่ง
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
  โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  ได้ทรงรับและ บันดาลให้สิ่งของที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องบูชานี้
  พนมมือ
  เพื่อพระองค์จะได้ทรงพิทักษ์รักษา
  และปกครองพระศาสนจักรคาทอลิกไว้เป็นหนึ่งเดียว
  ให้มีสันติภาพทั่วแผ่นดิน
  ขอถวายสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
  ข้ารับใช้ของพระองค์
  สำหรับพระสังฆราช …(ออกนาม)…
  อีกทั้งบรรดาผู้ปลูกฝังความเชื่อคาทอลิก
  อันสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวก
 • 84. ระลึกถึงผู้ยังมีชีวิตอยู่
 • C1 ข้าแต่พระเจ้า โปรดระลึกถึงข้ารับใช้ …..(ออกนาม)…
  หยุด…คิดถึงผู้ที่ต้องการภาวนาอุทิศให้เป็นพิเศษสักครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไป
  และทุกคนที่ชุมนุมกัน ณ ที่นี้ พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่า
  เขาเป็นผู้มีความเชื่อและความจงรักภักดี
  ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนาถึงพระองค์
  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้ทรงชีวิตสถิตนิรันดร
  และขอถวายบูชานี้สรรเสริญพระบารมีแทนเขาเหล่านั้น
  หรือเขาเองกำลังร่วมถวายบูชาสรรเสริญพระองค์
  พร้อมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย สำหรับตนและญาติมิตร
  เพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและได้รับความรอดพ้น


 • 85. (ข้อความในข้อนี้มีสูตรเปลี่ยนแปลงตามวันสมโภชบางโอกาส ข้อ 86-90)
 • C2 ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
  พระชนนีของพระเยซูคริสตเจ้า
  ระลึกถึงนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนาง
  อีกทั้งนักบุญอัครสาวกและมรณสักขี เปโตร เปาโล อันดรูว์
  (ยากอบ ยอห์น โทมัส ยากอบ ฟิลิป บาร์โธโลมิว มัทธิว ซีโมนและยูดาห์
  ลีนุส เคลตัส เคลเมนท์ ซิกตัส คอร์เนเลียส ซีเปรียน ลอเรนซ์ ไครโซโกนัส
  ยอห์นและเปาโล คอสมาและดาเมียน) และนักบุญทุกท่าน
  ขอทรงพระกรุณาคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกกรณี
  เพราะเห็นแก่คุณความดีและคำวอนขอของท่านเหล่านี้เถิด
  (ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาเมน)
 • 86. บทข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน เฉพาะสมโภชพระคริสตสมภพและตลอดอัฐมวาร
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองคืน(วัน)ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระนางมารีย์ได้ให้กำเนิดพระผู้ไถ่โลก
  โดยที่ยังคงเป็นพรหมจารีอยู่ไม่ด่างพร้อย
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 87. สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระบุตรพระองค์เดียวซึ่งร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ ตั้งแต่นิรันดร
  ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ในร่างกายที่แลเห็นได้แท้จริง
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 88. ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่คืนปัสกา ถึงอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลปัสกา
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวัน(คืน)ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 91. (ข้อความในข้อ 88 เปลี่ยนแปลงพิเศษสำหรับสมโภชปัสกา)
 • CP ข้าแต่พระเจ้า โปรดกรุณารับเครื่องบูชานี้
  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายร่วมกับข้ารับใช้ทั้งมวล
  โปรดบันดาลให้เกิดสันติสุขในยุคนี้
  โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากโทษนิรันดร
  ได้ร่วมอยู่ในจำนวนผู้ได้รับเลือกสรร
 • 88. ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่คืนปัสกา ถึงอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลปัสกา
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวัน(คืน)ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 92. (ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่คืนปัสกา ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลปัสกา)
 • ข้าแต่พระเจ้า โปรดกรุณารับเครื่องบูชานี้
  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายร่วมกับข้ารับใช้ทั้งมวล
  อุทิศแก่ผู้ที่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระบาปทั้งสิ้น
  บันดาลให้เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า
  โปรดบันดาลให้เกิดสันติสุขในยุคนี้
  โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากโทษนิรันดร
  ได้ร่วมอยู่ในจำนวนผู้ได้รับเลือกสรร
 • 89. สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระบุตรพระองค์เดียวทรงยกธรรมชาติมนุษย์อันต่ำต้อย
  ซึ่งสนิทกับพระองค์ท่าน ขึ้นไปรับพระสิริรุ่งโรจน์
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 90. สมโภชพระจิตเจ้า
 • ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  ที่พระจิตเจ้าทรงแสดงองค์แก่บรรดาอัครสาวกเป็นรูปลิ้นไฟ
  ระลึกถึงพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
 • 93. ปกมือเหนือเครื่องบูชา
 • CC โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดประทานพร
  เห็นชอบ และรับรองของถวายเหล่านี้
  โปรดบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พอพระทัย
  เปลี่ยนเป็น พระกายและพระโลหิต
  ของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์
  เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
 • 94. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
 • วันก่อนจะทรงรับทรมาน
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระคริสตเจ้าทรงหยิบปังไว้ในพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์
  เงยหน้ามองขึ้นเบื้องบน
  เงยพระพักตร์ขึ้นหาพระองค์ พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  ก้มศีรษะเล็กน้อย
  ทรงขอบพระคุณ ถวายพระพร บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)…
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
 • 95. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นไว้ในพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์
  ก้มศีรษะ
  ขอบพระคุณ ถวายพระพรอีกครั้งหนึ่ง
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)…
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • 96. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
 • พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
 • 97. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์ อีกทั้งพสกนิกรศักดิ์สิทธิ์
  กำลังระลึกถึงการที่พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
  ได้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ กลับคืนพระชนมชีพจากแดนผู้ตาย และเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์
  จึงขอถวายปังและเหล้าองุ่นจากสรรพสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไว้นี้
  เป็นบูชาบริสุทธิ์ บูชาศักดิ์สิทธิ์ บูชานิรมล
  ปังศักดิ์สิทธิ์ บันดาลชีวิตนิรันดร
  กับถ้วยอันบันดาลความรอดตลอดกาล
 • 98.
 • โปรดเมตตาผินพระพักตร์มาทอดพระเนตร
  และรับเครื่องบูชานี้ไว้
  ดั่งที่เคยทรงพระกรุณารับของถวายของอาแบล ข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์
  และเครื่องบูชาของอับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  อีกทั้งปังและเหล้าองุ่นซึ่งเมลคีเซเดค สมณะผู้สูงศักดิ์
  ได้ถวายเป็นเครื่องสักการะศักดิ์สิทธิ์ และเป็นบูชานิรมล
 • 99. ก้มตัวลงกล่าวต่อไปว่า
 • ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
  โปรดบัญชาให้ทูตสวรรค์นำเครื่องบูชาเหล่านี้
  ขึ้นถวายพระเดชานุภาพ ณ แท่นบูชาในสวรรค์
  เพื่อข้าพเจ้าทุกคนที่รับพระกาย
  และพระโลหิตของพระบุตรจากแท่นบูชานี้แล้ว
  ยืนตัวตรง ทำเครื่องหมายกางเขนที่ตัว กล่าวว่า
  จะได้รับพระพรและพระหรรษทานอย่างบริบูรณ์
 • พนมมือ
 • 100. ระลึกถึงผู้ล่วงลับ
 • C1 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงระลึกถึง … (ออกนาม)… ข้ารับใช้
  เขาได้ล่วงหน้าไปก่อนข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ว
  พร้อมกับมีตราแสดงความเชื่อประทับไว้
  และกำลังหลับอยู่ในความสงบ
  หยุด… คิดถึงผู้ล่วงลับที่ต้องการภาวนาอุทิศให้เป็นพิเศษสักครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไปว่า
  ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้บุคคลเหล่านี้
  กับทุกคนที่พักผ่อนในพระคริสตเจ้า
  ได้บรรลุถึงแดนสว่าง ร่มเย็น และสุขสันต์
 • 101. เอามือขวาข้อนอกครั้งหนึ่ง กล่าวว่า
 • C2 ส่วนข้าพเจ้าคนบาปก็เช่นกัน
  พนมมือกล่าวต่อไปว่า
  เป็นข้ารับใช้ของพระองค์ หวังในพระกรุณาอันหาขอบเขตมิได้
  ขอโปรดให้ได้มีความสุขอยู่ร่วมกับบรรดาอัครสาวกและมรณสักขี
  ร่วมกับยอห์นบัปติสต์ สเทเฟน มัทธีอัส บาร์นาบัส
  (อิกญาซิโอ อเล็กซานเดอร์ มาร์แชลลิน เปโตร เฟลิซิตัส
  แปร์เปตูอา อาคาทา ลูเชีย อักเนส เชชีลีอา อนาสตาเซีย)
  และนักบุญทุกท่าน
  มิใช่เพราะคุณความดีของข้าพเจ้า
  แต่เพราะพระเมตตากรุณาของพระองค์
 • 102.
 • CP ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
  ซึ่งพระองค์โปรดให้เนรมิตสร้างทุกสิ่งที่ดีเหล่านี้อยู่เสมอ
  บันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ ประทานชีวิต ประทานพร
  และมอบให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
 • 103. ทุกคนยืน
  พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • CC อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณที่ 2

 • 104. เมื่อเริ่ม “บทขอบพระคุณ” พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
  เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
  และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
  เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
  อาศัยพระปิยบุตร เยซูคริสตเจ้า
  พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระวจนาตถ์ คือองค์พระบุตร ซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
  พระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
  ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
  ทรงรับทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน เพื่อทำลายความตาย ให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏ
  ทั้งนี้ เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไป
  จะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
  ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์
  พร้อมกับเทพนิกร และบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกันว่า ดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
 • 105. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
 • CP ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
  และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
 • 106. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • CP
 • CC โปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้า
  มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  เปลี่ยนเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
  สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
 • 107. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
 • ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์ เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัย
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)… รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
 • 108. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • 109. กล่าวต่อไปว่า
 • CP ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
 • บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

 • 110. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
 • CP
 • CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
  ขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิต
  กับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์
  ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
  โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน
  ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้ว
  ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  C1 โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก
  ให้มีความรักสมบูรณ์
  เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
  พระสังฆราช …(ออกนาม)…
  และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า

  ในพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงลับ จะเพิ่มบทต่อไปนี้ก็ได้
  โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึง ...(ออกนาม)… ข้ารับใช้
  ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมี (ในวันนี้)
  เมื่อรับศีลล้างบาป เขาได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว
  โปรดให้เขากลับคืนชีพกับพระองค์ท่านด้วย

  C2 โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป
  พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ
  ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน
  โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด
  ในที่สุด โปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  สมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร
  กับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
  นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  บรรดาอัครสาวก บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุกท่าน
  ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา
  โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์
  โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
 • 111. ทุกคนยืน
  พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • CP
 • CC อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
  ตลอดนิรันดร
  ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
  อาเมน
  บทยอพระเกียรติท้ายบท อาแมน

  บทขอบพระคุณที่ 3

 • 112. พนมมือ
 • CP ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
  สมควรยิ่งแล้วที่สิ่งสร้างทั้งมวลจะถวายสดุดี
  เพราะอาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
  และพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
  พระองค์ประทานชีวิต ทรงบันดาลให้สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ทรงรวมประชากรไว้เป็นของพระองค์ตลอดเวลา
  เพื่อถวายบูชาอันนิรมลเป็นเกียรติแด่พระนามของพระองค์
  ไปทั่วทิศานุทิศ
 • 113. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • CP, CC เหตุฉะนี้ พระบิดาเจ้าข้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระองค์
  โปรดประทานพระจิตเจ้า
  มาบันดาลให้ของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  เปลี่ยนเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
  พระบุตรผู้ทรงสั่งให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้
 • 114. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจน สมลักษณะของพระวาจานั้น
 • ในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้น
  ยกแผ่นศีล ชูขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระคริสตเจ้าทรงหยิบปัง
  ขอบพระคุณ ถวายพระพร บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
 • 115. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณ ถวายพระพรอีกครั้งหนึ่ง
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • 116. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
 • 117. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
 • CP CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงพระทรมาน
  ซึ่งพระบุตรได้ทรงรับ เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น
  ระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพ
  การเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์
  และพร้อมที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง
  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระบุตร
  เป็นบูชาศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิต เพื่อขอบพระคุณ
  โปรดทอดพระเนตรสักการบูชาของพระศาสนจักร
  และรับว่าเป็นบูชาเดียวกับที่พระบุตรถวาย
  เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคืนดีกับพระองค์
  โปรดให้ข้าพเจ้าทุกคน ที่รับพระกายและพระโลหิต
  ของพระบุตรเป็นอาหารแล้ว ได้รับพระจิตเจ้า
  สนิทสัมพันธ์เป็นกายเดียวใจเดียวกันในพระคริสตเจ้า
  C1 โปรดให้พระจิตเจ้า ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  เป็นเครื่องบูชานิรันดรสำหรับพระองค์
  เพื่อสมควรได้รับมรดกร่วมกับบรรดาผู้เลือกสรร
  คือพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
  นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  บรรดาอัครสาวก มรณสักขี นักบุญ......
  บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุกท่าน
  ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นใจว่า บรรดาผู้รับเลือกสรรเหล่านี้
  จะช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไป
  C2 โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดให้บูชานี้
  ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคืนดีกับพระองค์
  ช่วยให้โลกมีสันติสุขและได้รับความรอดพ้น
  โปรดให้พระศาสนจักรซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้
  ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อ และเมตตาธรรม
  พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)… ข้ารับใช้พระองค์
  พระสังฆราช …(ออกนาม)… รวมทั้งบรรดาพระสังฆราช
  พระสงฆ์ทั่วโลก และประชากรที่ทรงกอบกู้ไว้
  โปรดทรงพระกรุณาสดับฟังคำวอนขอของประชากร
  ที่โปรดให้มาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์
  ข้าแต่พระบิดาผู้อารี โปรดทรงพระเมตตารวบรวมบุตรทุกคน
  ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
  ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
  C2* โปรดทรงพระกรุณารับพี่น้องผู้ล่วงลับ
  และทุกคนที่สิ้นใจในศีลในพรของพระองค์ไว้ในพระอาณาจักร
  ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคนหวังจะได้ชื่นชมพระบารมี
  พร้อมหน้ากันตลอดไป
  ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
  ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานาประการแก่มนุษยโลก
 • 118. ทุกคนยืน พระสงฆ์ยกชูถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
  ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน
 • 119. ในพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ อาจใช้ข้อความต่อไปนี้ก็ได้
 • C2* โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึง …............… ข้ารับใช้
  ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมี(ในวันนี้)
  เมื่อรับศีลล้างบาป เขาได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว
  โปรดให้เขากลับคืนชีพกับพระองค์ท่านด้วย
  เมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จมาปลุกบรรดาผู้ตายให้กลับคืนชีพ
  บันดาลให้ร่างกายอันเสื่อมสลายได้นี้
  ละม้ายคล้ายกับพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ท่าน
  โปรดทรงพระกรุณารับพี่น้องผู้ล่วงลับ
  และทุกคนที่สิ้นใจในศีลในพรของพระองค์ไว้ในพระอาณาจักร
  ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคน
  หวังจะได้ชื่นชมพระบารมีพร้อมหน้ากันตลอดไป
  เมื่อจะทรงเช็ดน้ำตาให้เหือดหายไปสิ้น
  เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชมพระพักตร์ ดุจดังที่ทรงเป็นอยู่
  จะได้เป็นเหมือนพระองค์ตลอดนิรันดร
  และเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ตลอดไป
  ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
  ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานาประการแก่มนุษยโลก

  บทขอบพระคุณที่ 4

 • 120.
 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
  ที่จะขอบพระคุณพระองค์
  ควรยิ่งแล้วที่จะถวายพระเกียรติ
  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว
  ทรงดำรงอยู่นิรันดรก่อนกาลเวลา
  ทรงรังสีอันเจิดจ้ามิอาจเข้าถึงได้
  พระองค์ทรงความดีล้ำเลิศ เป็นบ่อเกิดชีวิต
  ทรงเนรมิตสรรพสิ่งให้เปี่ยมด้วยพระพรนานัปการ
  สิ่งสร้างทั้งหลายจะได้ชื่นชมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
  ดังนั้น เทพนิกรสุดคณนา
  พากันเฝ้ารับใช้เฉพาะพระพักตร์อยู่ทุกทิวาราตรี
  ชื่นชมพระบารมีและถวายพระเกียรติมิหยุดยั้ง
  ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกับสรรพสิ่งสร้างในโลก
  ประสานเสียงแซ่ซ้องถวายพระพร
  พร้อมกับทวยเทพทั้งปวง ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
 • 121. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
 • CP ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับว่า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไพศาล
  ทรงประกอบกิจทั้งมวลด้วยพระปรีชาญาณและเมตตาคุณ
  ทรงเนรมิตมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์
  แล้วทรงมอบสกลโลกไว้ให้ดูแล
  เมื่อมนุษย์รับใช้พระองค์ พระผู้สร้างแต่องค์เดียว
  ก็จะได้เป็นเจ้าปกครองสัตว์โลกทั้งมวล
  แต่มนุษย์ได้สูญเสียมิตรภาพกับพระองค์
  เพราะมิได้เชื่อฟังพระบัญชา
  พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งให้อยู่ในอำนาจของความตาย
  แต่ทรงพระกรุณาช่วยเหลือให้แสวงหาพระองค์จนพบ
  พระองค์ประทานพันธสัญญาให้มนุษยชาติหลายครั้งหลายครา
  ทรงใช้ประกาศกมาสอนให้วางใจว่าตนจะได้รอดพ้น
  ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
  พระองค์ทรงรักมนุษยชาติอย่างยิ่ง
  ถึงกับทรงส่งพระบุตรมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  เมื่อถึงเวลาที่ทรงกำหนดไว้
  องค์พระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์
  เดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
  บังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
  ทรงมีสภาพเหมือนข้าพเจ้าทุกอย่าง แต่ไม่มีบาป
  พระองค์ท่านทรงประกาศข่าวดีให้ผู้ยากไร้
  ได้รับความรอดพ้น
  ให้ผู้ถูกจองจำได้รับอิสรภาพ
  และให้ผู้ทุกข์โศกได้ชื่นชมยินดี
  พระองค์ท่านทรงมอบองค์ยอมสิ้นพระชนม์ตามพระประสงค์
  เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ก็ทรงทำลายความตายให้พินาศ
  ทั้งยังฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่
  ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
  พระบุตรทรงส่งพระจิตเจ้าให้มาเป็นพระพรแรกสำหรับผู้มีความเชื่อ
  ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตมิใช่เพื่อตนเอง
  แต่เพื่อพระบุตรผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์
  และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
  พระจิตเจ้ายังคงประกอบพระราชกิจของพระบุตรในโลกนี้สืบมา
  ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์
 • 122. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • CP, CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ขอพระจิตเจ้าเสด็จมาบันดาลให้ของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียว เหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  เปลี่ยนเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
  พนมมือ
  ในมหาบูชาอันล้ำเลิศนี้ ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้
  ให้เป็นพันธสัญญาอันดำรงอยู่ตลอดนิรันดร
 • 123. สูตรสองบทต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
 • ครั้นถึงเวลาที่พระคริสตเจ้าจะทรงรับพระเกียรติจากพระองค์
  ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
  พระคริสตเจ้าทรงรักบรรดาศิษย์ที่อยู่ในโลกนี้
  และทรงรักเขาจนถึงที่สุด
  ขณะกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ด้วยกันนั้น
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า (ก้มลงเล็กน้อย)
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
 • 124. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • 125. แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • CP ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
 • 126. ต่อไป พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
 • CP, CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ขณะนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบพิธีระลึกถึงการกอบกู้มนุษยชาติ
  คือการที่พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์ ตลอดจนเสด็จสู่แดนผู้ตาย
  ประกาศว่าพระองค์ท่านได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาของพระองค์
  ขณะที่กำลังคอยพระคริสตเจ้าเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์อยู่นี้
  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์ท่าน
  เป็นเครื่องบูชาอันสบพระทัย เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้รอดพ้น
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  โปรดทอดพระเนตรมายังเครื่องบูชานี้
  ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้พระศาสนจักร
  ขอทรงพระกรุณาโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน
  ที่จะรับปังเดียวกัน และดื่มจากถ้วยเดียวกันนี้ ให้เป็นกายเดียวกัน
  จะได้เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตในพระคริสตเจ้า
  เพื่อถวายพระเกียรติสรรเสริญพระองค์
  C1 ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  โปรดทรงระลึกถึงทุกคน
  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้อุทิศให้
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  สมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)… ข้ารับใช้พระองค์
  พระสังฆราช ...(ออกนาม)…
  ตลอดจนคณะพระสังฆราช และพระสงฆ์ทุกองค์
  พร้อมทั้งผู้ถวายเครื่องบูชา กับผู้ที่กำลังชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้
  รวมทั้งคริสตชนทั่วโลก
  และทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยใจจริง
  C2 นอกจากนี้ โปรดทรงระลึกถึงผู้ที่สิ้นใจในศีลในพรของพระคริสตเจ้า
  ตลอดจนผู้ล่วงลับทุกคน
  ที่พระองค์แต่ผู้เดียวทรงทราบว่าบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อ
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตาอารี
  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นบุตร
  สมจะได้รับสวรรค์เป็นมรดก
  ร่วมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
  นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  บรรดาอัครสาวกและนักบุญทั้งหลายในพระอาณาจักร
  ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคนพร้อมกับสิ่งสร้างทั้งมวล
  ที่รอดพ้นจากอำนาจของบาปและความตาย
  จะได้ถวายพระเกียรติ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
  ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานัปการแก่มนุษยโลก
 • 127. ทุกคนยืน พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • CP, CC อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
  ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อการคืนดี แบบที่ 1

 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
  พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
  เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
  และเป็นมิ่งมงคลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอบพระคุณ
  สรรเสริญพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
  พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
  ให้มีชีวิตใหม่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงความรักและเมตตา
  ทรงพร้อมเสมอที่จะประทานอภัย
  ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนบาป
  พระองค์จึงทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้วางใจในพระเมตตา
  ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ละเมิดพันธสัญญากับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า
  พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย
  แต่ทรงผูกมัดพระองค์กับมนุษยชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
  โดยความสัมพันธ์ที่มิอาจทำลายได้
  อาศัยพระบุตรของพระองค์
  พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  บัดนี้ เป็นเวลาที่ประชากรของพระองค์จะกลับมาหาพระองค์
  เพื่อรับการฟื้นฟูชีวิตในพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
  บัดนี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานและการคืนดี
  พระองค์ทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้รับใช้มวลมนุษย์
  โดยเปิดใจรับพระจิตเจ้าอย่างสมบูรณ์
  ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงร่วมกับบรรดาชาวสวรรค์
  ขอบพระคุณพระองค์
  ประกาศสดุดีพระฤทธานุภาพแห่งความรักของพระองค์
  ผู้ประทานความรอดพ้นทางพระคริสตเจ้า
  และขับร้องสรรเสริญพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  CP ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ตั้งแต่ปฐมกาล พระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์
  เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพระองค์
 • ประธานพร้อมกับพระสงฆ์ผู้ร่วมพิธี ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • CP, CC โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยกรุณา
  มายังประชากรของพระองค์ที่ชุมนุมกันอยู่เฉพาะพระพักตร์
  ขอทรงพระกรุณาประทานพลานุภาพแห่งพระจิตของพระองค์
  เพื่อให้ของถวายเหล่านี้เปลี่ยนเป็นพระกาย และพระโลหิต
  ของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์
  สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรของพระองค์ในพระคริสตเจ้า
 • พนมมือ
 • เมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลงผิดไป
  ไม่อาจพบหนทางกลับมาหาพระองค์ได้
  พระองค์กลับทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายมากยิ่งกว่าเดิม
  พระเยซูเจ้า พระบุตรผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาป
  ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
  กระนั้น ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะกางพระกร
  เป็นเครื่องหมายนิรันดรแห่งพันธสัญญา
  ระหว่างสวรรค์กับแผ่นดิน
  พระองค์ท่านยังทรงปรารถนาเฉลิมฉลองปัสกา
  พร้อมกับบรรดาศิษย์
  ขณะที่กำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ด้วยกันนั้น
 • ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
 • พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
 • ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
 • ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
  พระองค์ท่านทรงทราบว่าจะต้องหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน
  ทำให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระบิดา จึงทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • CP ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
  อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่โลก
  CP, CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
  ข้าพเจ้ากระทำการนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้า
  องค์ปัสกา ผู้ทรงนำสันติภาพอันถาวรมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์
  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
  และรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  เมื่อพระองค์ท่านจะประทานความชื่นชมยินดีอย่างสมบูรณ์
  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถวายเครื่องบูชา
  เพื่อรื้อฟื้นมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับพระองค์
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  โปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรมายังผู้ที่พระองค์ทรงเรียก
  ให้มีส่วนในบูชาหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า
  บันดาลให้ทุกคนเป็นกายเดียว
  ที่ได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นจากการแตกแยกทั้งปวง
  อาศัยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
  C1 โปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายไว้
  ให้มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
  กับสมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)…
  และพระสังฆราช ...(ออกนาม)…
  โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ร่วมกันทำงาน
  เพื่อพระอาณาจักรของพระองค์
  จนถึงวันที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะอยู่เฉพาะพระพักตร์
  ในที่สุด มีส่วนร่วมชีวิตกับนักบุญทุกท่าน
  กับพระนางมารีย์พรหมจารี นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  บรรดาอัครสาวก ตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับ
  ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝากไว้ในพระเมตตาของพระองค์
  เมื่อถึงวันนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นอิสระ
  พ้นจากเงาแห่งความตาย จะร่วมกับสิ่งสร้างใหม่
  ขอบพระคุณพระองค์พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
 • ทุกคนยืน พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • CP, CC อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อการคืนดี แบบที่ 2

 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
  พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
  ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์
  ในการที่พระองค์ประทับอยู่และทรงประกอบภารกิจ
  แห่งความรอดพ้นในโลก
  เดชะพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว่า ท่ามกลางความขัดแย้ง
  และความแตกแยก พระองค์ทรงโน้มนำจิตใจข้าพเจ้า
  ทั้งหลายให้แสวงหาสันติภาพ
  อาศัยพระจิตเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ให้ผู้ที่เป็นศัตรู รู้จักเจรจาปรองดองกัน
  ให้ผู้ที่บาดหมาง รู้จักจับมือคืนดีกัน
  ให้ประชาชาติร่วมกันแสวงหาหนทางแห่งสันติ
  ให้ความเข้าใจกัน ขจัดความขัดแย้ง
  ให้เมตตาธรรม ขจัดความเกลียดชัง
  ให้การอภัย ขจัดความอาฆาตเคียดแค้น
  ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบพระคุณ
  สรรเสริญพระองค์มิหยุดยั้ง ขอร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์
  ขับร้องประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์เป็นนิจกาล ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  CP ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
  ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
  อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
  ผู้เสด็จมาในพระนามของพระองค์
  ทรงเป็นพระวจนาตถ์ผู้ทรงนำความรอดพ้น
  ทรงเป็นพระหัตถ์ที่ช่วยพยุงคนบาป
  ทรงเป็นหนทางนำไปสู่สันติ
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พลัดหลงไปไกลจากพระองค์
  แต่อาศัยพระบารมีของพระบุตร
  พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายกลับมาพบพระองค์
  พระองค์ทรงสละพระบุตรให้สิ้นพระชนม์
  เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ได้
  และพบหนทางกลับมาคืนดีต่อกัน
  CP, CC ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเฉลิมฉลองการกลับคืนดี
  ที่พระคริสตเจ้าประทานให้
  ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ได้ประทานพระจิตเจ้า
  มาทรงบันดาลให้ปังและ เหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
  เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
  จะได้ปฏิบัติตามที่พระบุตรทรงบัญชาไว้
  ระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำ
  ในคืนก่อนที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระคริสตเจ้าทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
 • CPให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
  ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
  ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
  อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่โลก
  CP, CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับเครื่องหมายพิสูจน์ความรัก
  ที่พระบุตรของพระองค์ทรงมอบให้
  ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
  จึงขอถวายเครื่องบูชาเพื่อการกลับคืนดี
  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับจากพระองค์
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
  โปรดทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
  พร้อมกับเครื่องบูชาของพระบุตร
  โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ร่วมงานเลี้ยงอาหารมื้อนี้
  ได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
  สิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายแตกแยกจากกัน
  ก็ขอให้พระจิตเจ้าทรงขจัดให้สิ้นไป
  C1 ขอพระองค์ทรงรวบรวมทุกคน
  ให้มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
  กับสมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)…
  พระสังฆราช ...(ออกนาม)… พระสังฆราชทุกองค์
  และมวลประชากรของพระองค์
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  โปรดให้พระศาสนจักรที่แผ่ขยายอยู่ทั่วโลก
  เป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพ
  และมีส่วนร่วมนำสันติภาพของพระองค์มาสู่มนุษย์
  พระองค์ทรงรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้
  รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบุตร
  ร่วมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
  นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง และนักบุญทุกท่าน
  ในโลกใหม่ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดง
  สันติของพระองค์อย่างบริบูรณ์
  โดยทรงรวบรวมประชากรทุกชาติ ทุกภาษา ทุกครรลองชีวิต
  ให้มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงหนึ่งเดียวนิรันดร
  พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  CP, CC อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 1

 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระเจ้า
  พระบิดาของลูกทั้งหลาย
  พระองค์ทรงเรียกลูกมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
  ลูกกำลังชุมนุมกัน ณ ที่นี้
  เพื่อขอบพระคุณพระองค์
  และร่วมกันเปล่งเสียงถวายพระเกียรติแด่พระองค์
  ลูกทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่ประทานทุกสิ่งที่สวยงาม
  และยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างในตัวลูก ตลอดจนความยินดี
  ซึ่งพระองค์ทรงบันดาลให้บังเกิดในใจของลูก
  ลูกขอถวายพระพรแด่พระองค์ที่ประทานดวงอาทิตย์
  ซึ่งฉายแสงในเวลากลางวัน และสำหรับพระวาจาของพระองค์
  ซึ่งเป็นดวงประทีปที่ให้ความสว่างแก่สติปัญญาของลูกทุกคน
  ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานทุ่งนา ทะเล และภูเขา
  ตลอดจนผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในโลก
  และประทานชีวิตซึ่งลูกได้รับจากพระองค์
  ลูกขอเปล่งเสียงแซ่ซ้องด้วยใจเบิกบาน
  ถวายพระพรชัย ที่ประทานเครื่องหมายแสดงความรัก
  อันน่าพิศวงของพระองค์ ว่าดังนี้
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ข้าแต่พระบิดาผู้มีพระทัยดี
  พระองค์ทรงปกป้องดูแลลูกทั้งหลายอยู่เสมอ
  และไม่ทรงเมินเฉยต่อลูกแม้แต่คนเดียว
  พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
  ให้ทรงเป็นพระผู้ไถ่มากอบกู้ลูกให้รอดพ้นจากบาป
  และประทับอยู่เคียงข้างลูกในการต่อสู้กับความชั่วร้ายต่างๆ
  องค์พระบุตรเสด็จมาเจริญชีวิตท่ามกลางลูกทั้งหลาย
  ทรงทำความดีให้แก่ทุกคน
  ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติ
  ให้คนตาบอดกลับแลเห็น
  ทรงอภัยโทษแก่คนบาป
  ทรงเรียกบรรดาเด็กเข้ามาใกล้ และทรงอวยพรแก่เขา
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ลูกทั้งหลายทราบถึงความรักอันยิ่งใหญ่
  ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า
  จึงขอเปล่งเสียงแสดงความปีติยินดีพร้อมกัน ว่าดังนี้
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ข้าแต่พระบิดาผู้มีพระทัยดี ลูกทั้งหลายขอถวายสดุดีแด่พระองค์
  พร้อมกับพระศาสนจักรทั่วโลก
  พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …..(ออกนาม)…
  และพระสังฆราช ..…(ออกนาม)…
  ลูกขอแซ่ซ้องพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
  พร้อมกับพระแม่มารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์
  นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  บรรดาเทพนิกร บรรดาอัครสาวกและนักบุญทุกองค์ ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
  ลูกทั้งหลายนำปังและเหล้าองุ่นมายังพระแท่น เพื่อขอบพระคุณ
  ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  ขอทรงพระกรุณาส่งพระจิตของพระองค์มาเหนือเครื่องบูชานี้
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพระกาย และพระโลหิต
  ของพระเยซูคริสตเจ้า
  พระบุตรสุดที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  และดังนี้ลูกทุกคนจึงสามารถถวายเครื่องบูชา
  ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ลูกไว้ด้วยความรัก
  ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายพร้อมกับบรรดาศิษย์
  ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระเยซูเจ้าทรงหยิบปัง
  ขอบพระคุณ บิออก ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
 • ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ แล้วกล่าวต่อไปว่า
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้า บัดนี้ลูกทั้งหลายกำลังปฏิบัติตาม
  ที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งไว้ จึงขอถวายปังทรงชีวิต
  และถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์
  ขอประกาศการสิ้นพระชนม์
  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
  ลูกวอนขอพระองค์โปรดรับชีวิตของลูกเป็นเครื่องบูชา
  พร้อมกับการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าด้วยเถิด
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อลูกทุกคน
  พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพเพื่อลูกทุกคน
  โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  พระองค์ทรงรักลูกทั้งหลายอย่างยิ่ง
  จึงโปรดให้ลูกรับพระกาย
  และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
  องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกได้
  ทั้งนี้เพื่อลูกทุกคนจะได้เป็นครอบครัวเดียวกัน
  โดยร่วมในความยินดีขององค์พระจิตเจ้า
  โปรดพิทักษ์รักษาบิดามารดา พี่น้อง
  และเพื่อนๆ ของลูก …..(ออกนาม)…
  บรรดาผู้ใช้แรงงาน และผู้กำลังประสบความยากลำบาก
  อีกทั้งขอทรงพระกรุณาต่อลูกทั้งหลาย
  ซึ่งกำลังชุมนุมอยู่ที่นี่ และมนุษย์ทุกคนทั่วโลก
  พระเจ้าข้า โปรดให้บรรดาผู้ล่วงลับ
  มีส่วนร่วมในความยินดีบนสวรรค์
  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ลูกถวายสดุดีและขอบพระคุณเสมอเป็นนิจ
  สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อลูก
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
  อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 2

 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระเจ้า องค์พระบิดา
  พระองค์ประทานความยินดีแก่ลูกทั้งหลาย
  โดยรวบรวมลูกทุกคนเข้าไว้ด้วยกันในพระศาสนจักร
  เพื่อลูกจะได้ขอบพระคุณพระองค์
  พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่

  พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
  จนถึงกับทรงสร้างโลกพิภพที่กว้างใหญ่
  และน่าพิศวงไว้ให้แก่ลูก
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
  จนถึงกับประทานพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักให้แก่ลูก
  เพื่อทรงนำลูกไปหาพระองค์
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
  จนถึงกับประทานพระจิตของพระองค์แก่ลูก
  เพื่อรวบรวมลูกทุกคนไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน
  ในองค์พระคริสตเจ้า
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  พระบิดาเจ้าข้า
  ลูกขอขอบพระคุณที่ประทานพระพรเหล่านี้ด้วยความรัก
  และขอแซ่ซ้องสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกร
  และบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระบุตร
  ซึ่งพระองค์ทรงมอบแก่ลูกให้เป็นเพื่อนของเด็กๆ
  และของบรรดาผู้ยากไร้
  องค์พระบุตรทรงสอนลูกให้รักพระองค์
  ผู้เป็นพระบิดาของลูกทุกคน และให้รักกันและกันฉันพี่น้อง
  พระเยซูเจ้าเสด็จมาทำลายบาปและสิ่งชั่วร้าย
  ที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากพระองค์
  และเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นคนไม่ดี ไม่มีความสุข
  พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้า
  ให้เสด็จมาประทับอยู่กับลูกเสมอ
  เพื่อให้ลูกเจริญชีวิตเป็นบุตรของพระองค์
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
 • ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ลูกทั้งหลายวอนขอพระองค์ ณ บัดนี้ โปรดส่งพระจิตเจ้า
 • ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
 • เพื่อปังและเหล้าองุ่นนี้ จะได้เปลี่ยนเป็นพระกาย
  และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า
  ของลูกทั้งหลาย

  ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
  พระเยซูเจ้าประทานเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่
  ที่แสดงถึงความรักของพระองค์ต่อลูกทุกคน
  ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พร้อมกับบรรดาศิษย์
 • ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
 • พระองค์ทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
  ยกแผ่นศีลขึ้น ขณะที่ทุกคนรับพร้อมกันว่า

  นี่คือองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงมอบพระองค์เพื่อลูกทั้งหลาย

  ในทำนองเดียวกัน
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้น ในขณะที่ทุกคนรับพร้อมกันว่า

  นี่คือองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงมอบพระองค์เพื่อลูกทั้งหลาย

  ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
 • ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  ลูกทั้งหลายกำลังระลึกถึงพระเยซูเจ้า
  องค์พระบุตร พระผู้ทรงกอบกู้โลก
  ผู้ได้สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ

  พระบิดาเจ้าข้า
  พระบุตรทรงมอบองค์ไว้ในมือของลูก
  ลูกจึงขอถวายพระบุตรแด่พระองค์
  เป็นเครื่องบูชาเพื่อทุกคนจะได้คืนดีกันและมีสันติสุข

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า
  โปรดสดับฟังคำภาวนาของลูกทั้งหลาย
  และประทานพระจิตแห่งความรักของพระองค์แก่ทุกคน
  ที่มาชุมนุมกันอยู่ในงานเลี้ยงนี้
  โปรดให้ทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระศาสนจักร
  พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
  พระสังฆราช …(ออกนาม)…
  และบรรดาพระสังฆราชทั่วโลก
  รวมทั้งผู้ที่อุทิศตนเพื่อความดีของประชากรของพระองค์
  ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
  พระบิดาเจ้าข้า โปรดประทานพระพร
  และพิทักษ์รักษาบิดา มารดา พี่น้อง และเพื่อนๆ
  รวมทั้งผู้ที่ลูกควรจะรักมากกว่านี้
  โปรดระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ...(ออกนาม)…
  ขอทรงรับเขาเหล่านั้นเข้าร่วมในความสุข
  ภายในบ้านของพระองค์ด้วยเถิด
  ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
  ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
  ขอทรงพระกรุณาให้ลูกทุกคนเข้าร่วมงานฉลองนิรันดร
  ในพระอาณาจักรของพระองค์สักวันหนึ่ง
  พร้อมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีของพระเจ้า
  และพระมารดาของลูก นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  ลูกจะได้แซ่ซ้องสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
  พร้อมกับเพื่อนทุกคนของพระเยซูเจ้าตลอดไป
  ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
 • ทุกคนยืน
  พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
  และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
  ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  บทขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 3

 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
 • เรากำลังระลึกถึงพระองค์
 • ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
 • เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
 • ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
  ลูกทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างลูก
  ให้เจริญชีวิตเพื่อพระองค์ และรักกันฉันพี่น้อง
  พระองค์โปรดให้ลูกรู้จักคิด รู้จักพูด
  ทรงเรียกร้องให้ลูกช่วยเหลือกัน
  ให้แบ่งปันความหวัง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน

  เพราะเหตุนี้
  ลูกทั้งหลายมีความยินดีและซาบซึ้งในพระคุณ
  ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์
  พร้อมกับเทพนิกร และบรรดานักบุญในสวรรค์
  แซ่ซ้องพระเกียรติคุณของพระองค์ ว่าดังนี้
  ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
  พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
  ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  พระองค์ทรงพระกรุณา
  และทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างแท้จริง
  ลูกขอสดุดี และขอบพระคุณพระองค์
  เพราะพระองค์ประทานพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ให้แก่ลูก

  พระบุตรเสด็จมาประทับอยู่กับมวลมนุษย์
  ผู้เหินห่างจากพระองค์และแตกแยกกันเพราะได้ทำบาป
  พระบุตรทรงเปิดดวงตาและจิตใจของลูก
  ให้เรียนรู้ถึงพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทั้งหลาย
  และให้รู้จักรักกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักลูก
  บัดนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกลูกให้มาอยู่รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
  เพื่อให้ลูกทั้งหลายกระทำกิจการ
  เหมือนที่พระองค์ท่านทรงกระทำพร้อมกับบรรดาศิษย์
  ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดส่งพระจิตของพระองค์
  มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
  ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
  เปลี่ยนเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
  พระบุตรของพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก
  ในคืนก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
  พระองค์ท่านทรงเรียกบรรดาศิษย์
  มาร่วมเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
 • ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
 • พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
 • ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
 • ในทำนองเดียวกัน
  ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
  พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
  ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
  รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
  นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
  โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
  โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
  สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย

  ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
  จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
 • ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
  พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
  พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระบิดาเจ้าข้า ลูกทั้งหลายมารวมอยู่เฉพาะพระพักตร์
  เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
  เพื่อระลึกด้วยความยินดีถึงการที่พระเยซูเจ้า
  ทรงไถ่กู้ลูกให้รอดพ้น
  ลูกถวายบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
  ซึ่งองค์พระบุตรทรงมอบไว้แก่พระศาสนจักร
  เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ท่าน

  พระบิดาเจ้าข้า
  ขอทรงพระกรุณารับชีวิตของลูกเป็นเครื่องบูชา
  พร้อมกับการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าด้วยเถิด
  พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อลูก
  และพระองค์โปรดให้พระบุตรกลับคืนพระชนมชีพ
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  พระเยซูเจ้าทรงชีวิตพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์
  และประทับอยู่กับลูกทุกคน
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาในวันสุดท้าย
  เมื่อนั้น จะไม่มีบาป ไม่มีความตาย ไม่มีการร้องไห้ หรือโทษทัณฑ์ใดๆ ในพระอาณาจักรของพระองค์อีกเลย
  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
  ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
  พระองค์ทรงเชิญลูกทั้งหลายให้มายังโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
  ด้วยความยินดีในองค์พระจิตเจ้า
  เพื่อรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
  ขอทรงพระกรุณาให้ลูกทุกคนที่รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้
  มีกำลังเข้มแข็งและเจริญชีวิตเป็นเพื่อนกับพระองค์ตลอดไป

  ขอทรงระลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา …..(ออกนาม)…
  พระสังฆราช …..(ออกนาม)…
  และพระสังฆราชทุกองค์ในพระศาสนจักร

  ขอทรงพระกรุณาช่วยบรรดาศิษย์ของพระบุตร
  ให้นำสันติภาพมาสู่โลก
  และทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับความยินดีที่มาจากพระองค์

  ขอทรงระลึกถึงบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับ
  โปรดให้เขาเหล่านั้นได้ชมพระบารมีของพระองค์

  ขอทรงรับลูกทุกคนให้ร่วมงานฉลองนิรันดรในพระอาณาจักร
  พร้อมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
  และพระมารดาของลูก นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
  รวมทั้งบรรดานักบุญทั้งหลาย
 • ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
 • อาศัยพระคริสตเจ้า
  พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า
  ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
  พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
 • ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
 • อาเมน

  ค. รับศีลมหาสนิท

 • 128. พระสงฆ์วางถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง พนมมือกล่าวว่า
 • พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา ให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา เราจึงภาวนาว่า
  ให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน
  พระเจ้าทรงรักเรามาก
  โปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์
  และเราก็เป็นเช่นนั้น เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า
 • แล้วยังพนมมือ กล่าวพร้อมกับสัตบุรุษว่า
 • ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  พระองค์สถิตในสวรรค์
  พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
  พระอาณาจักรจงมาถึง
  พระประสงค์ จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
  โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
  โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
  โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
  แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
 • 129. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวเสียงดังต่อไปคนเดียวว่า
 • โปรดเถิด พระเจ้าข้า
  โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น
  โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาป
  และปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆ ตลอดไป
  ขณะที่หวังจะได้รับความสุข
  และรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า
  พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  เหตุว่า พระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
 • 130. ต่อจากนั้น พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
 • ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า
  “เรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน”
  โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตร
  เห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์
  และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่น มีสามัคคีธรรม
  ตามพระประสงค์ของพระองค์
  ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • อาเมน
 • 131. พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวต่อไปว่า
 • ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • 132. อันดับต่อไป หากเห็นเหมาะสม สังฆานุกร หรือพระสงฆ์กล่าวต่อไปว่า
 • ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกัน
 • ทุกคนแสดงความเป็นมิตรต่อกันตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
 • 133. พระสงฆ์มอบสันติสุขให้แก่สังฆานุกรหรือผู้ช่วย
 • ครั้นแล้วหยิบแผ่นศีล บิเหนือจานรองแผ่นศีล ใส่ชิ้นเล็กลงในถ้วย กล่าวเบาๆ ว่า
 • ขอพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าที่รวมกันนี้
  ทรงบันดาลให้เราทุกคนผู้รับศีลนี้มีชีวิตนิรันดร
 • 134. ระหว่างนั้น ขับร้องหรือกล่าวว่า
 • ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทอญ
 • บทนี้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ถ้ายังบิปังไม่เสร็จ แต่ครั้งสุดท้ายให้ลงท้ายว่า “โปรดประทานสันติสุขเทอญ”
 • 135. ครั้นแล้วพระสงฆ์พนมมือ กล่าวเบาๆ ว่า
 • ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
  พระองค์สิ้นพระชนม์ตามพระประสงค์ของพระบิดา
  เพื่อบันดาลให้โลกมีชีวิต อาศัยพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือ
  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้าย และภยันตรายทั้งปวง
  อาศัยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
  โปรดให้ข้าพเจ้ายึดมั่นปฏิบัติตามพระบัญญัติเสมอ
  และอย่าปล่อยให้พรากจากพระองค์เลย
  ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า
  โปรดอย่าให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์
  เป็นการตัดสินลงโทษ แต่เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา
  โปรดให้เป็นการคุ้มครอง บำบัดรักษาข้าพเจ้าทั้งกายและใจ ด้วยเทอญ
 • 136. พระสงฆ์พนมมือไหว้ ยกแผ่นศีลเหนือจานรองแผ่นศีลหรือยกเหนือถ้วยเหล้าองุ่น
  หันไปทางสัตบุรุษกล่าวเสียงดังว่า
 • นี่คือลูกแกะพระเจ้า นี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
  ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ ย่อมเป็นสุข
 • ครั้นแล้ว พระสงฆ์กับสัตบุรุษกล่าวพร้อมกันครั้งเดียวว่า
 • พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า
  โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์
 • 137. พระสงฆ์กล่าวเบาๆ ว่า
 • ขอพระกายพระคริสตเจ้า
  คุ้มครองและนำข้าพเจ้าไปสู่ชีวิตนิรันดร
 • ครั้นแล้วพระสงฆ์รับพระกายด้วยความเคารพ
  ต่อจากนั้น ยกถ้วยเหล้าองุ่น กล่าวเบาๆ ว่า
 • ขอพระโลหิตพระคริสตเจ้า คุ้มครองและนำข้าพเจ้าไปสู่ชีวิตนิรันดร
 • ครั้นแล้วพระสงฆ์รับพระโลหิตด้วยความเคารพ
 • 138. ต่อจากนั้น พระสงฆ์นำแผ่นศีลในจานรองศีลหรือในผอบศีล เดินไปหาผู้รับศีล
  ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย ให้ผู้รับแต่ละคนเห็น พร้อมกล่าวว่า
 • พระกายพระคริสตเจ้า
 • ผู้รับศีลตอบ
 • อาเมน
 • พระสงฆ์ส่งศีลให้ผู้รับศีล ถ้าสังฆานุกรส่งศีล ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
 • 139. หากมีผู้รับศีลทั้งพระกายและพระโลหิต ให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้
 • 140. ขณะที่พระสงฆ์รับพระกาย ให้เริ่มขับร้อง “เพลงรับศีล”
 • 141. เมื่อส่งศีลเสร็จแล้ว พระสงฆ์หรือสังฆานุกรเก็บเศษศีลบนจานรองใส่ในถ้วย แล้วล้างถ้วย
  ขณะล้างถ้วยพระสงฆ์กล่าวเบาๆ ว่า
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรับของประทานนี้ไว้
  ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ให้เป็นการคุ้มครองบำบัดรักษา
  ทั้งกายและใจ บัดนี้และตลอดไปด้วยเถิด
 • 142. หลังจากนั้น พระสงฆ์กลับไปที่นั่งก็ได้ ทุกคนภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า เงียบสักครู่หนึ่ง หรือขับร้อง “เพลงสดุดี” หรือ “เพลงสรรเสริญ” ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
 • 143. ต่อจากนั้น พระสงฆ์ยืนอยู่ตรงที่นั่ง หรือที่พระแท่นบูชา พนมมือกล่าวว่า
 • ให้เราภาวนา
 • ทุกคนพร้อมกับพระสงฆ์ภาวนาเงียบๆ สักครู่หนึ่ง เว้นแต่ได้ภาวนาเงียบมาก่อน แล้วพระสงฆ์พนมมือ กล่าว “บทภาวนาหลังรับศีล”
 • จบแล้ว สัตบุรุษตอบ
 • อาเมน

  ปิดพิธี

 • 144. หากมีเรื่องราวที่ต้องการแจ้งให้สัตบุรุษทราบ ให้ประกาศสั้นๆ ในตอนนี้
 • 145. ต่อจากนั้น พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
 • พระเจ้าสถิตกับท่าน
 • สัตบุรุษตอบว่า
 • และสถิตกับท่านด้วย
 • พระสงฆ์อวยพรสัตบุรุษว่า
 • ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
  ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
  อาเมน
 • 146. ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
 • พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
  จงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
  พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
  จงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด
  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
  พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
  จงชื่นชมยินดีและไปประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
  พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)
  ขอขอบพระคุณพระเจ้า (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)
 • 147. พระสงฆ์กราบแท่นบูชาเหมือนตอนเริ่มพิธี ก่อนจากไป พระสงฆ์ทำความเคารพพร้อมกับผู้ช่วยตามแบบที่กำหนด (ไหว้หรือโค้งคำนับ)
 • 148. หากมีศาสนพิธีกรรมอื่นใดที่ต่อเนื่องมาทันที ให้งดส่วนปิดพิธี
 • “พระศาสนจักรแสดงความเคารพต่อพระคัมภีร์เสมอมา เช่นเดียวกับที่แสดงความเคารพต่อพระกายของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรม
 • พระศาสนจักรมิได้หยุดยั้งที่จะนำอาหารเลี้ยงชีวิตคริสตชน ทั้งจากโต๊ะพระวาจาและจากโต๊ะพระกายพระคริสตเจ้าเสนอให้สัตบุรุษ” (สังฆธรรมนูญ เรื่องการเผยความจริงของพระเจ้า บทที่ 6 ข้อ 21)

 • หนังสือ พิธีบูชาขอบพระคุณ
  จัดทำโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ)
  ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1413
  โทรสาร 0-2681-5369-70
  อีเมล thailiturgy@gmail.com
  เว็บไซต์ www.thailiturgy.in.th
  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2014
  โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
  พิมพ์ที่
  จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 (เมษายน ค.ศ. 2001) จำนวน 1,000 เล่ม
  ครั้งที่ 2 (กันยายน ค.ศ. 2004) จำนวน 1,000 เล่ม
  ครั้งที่ 3 (มิถุนายน ค.ศ. 2014) จำนวน 800 เล่ม

  เสนอแนะ / แจ้งแก้ไข"